NYHETER

Viktig NHO-støtte ved offentlige innkjøp

Elisabeth Ruud Salgssjef Østlandske Rengjøring, oppfordrer både innkjøpere og leverandører til å ta kontakt med NHO om de er usikre eller ønsker innspill.

Et påtrykk for å få offentlige innkjøpere i større grad til å satse på dialog med leverandørene er viktig for at seriøse aktører i bransjen skal kunne kapre kontrakter, sier Ruud. Hun kan ikke få fullrost NHO nok for godt samarbeid og støtte.


Økende kvalitet på innkjøpsarbeid
Østlandske Rengjøring holder til på Strømmen utenfor Oslo, og rundet 50 år i 2014. Omsetningen i jubileumsåret var ca. 140 millioner kroner, og antallet medarbeidere ligger like under 400. Offentlige kontrakter utgjør i størrelsesorden 60 prosent av omsetningen, og kommunesektoren er størst.

Salgssjef Ruud har i en ti års tid arbeidet med det offentlige markedet. Hun mener kvaliteten på det offentlige innkjøpsarbeidet gradvis er blitt bedre. Ikke minst sporer hun mer imøtekommenhet overfor leverandørmarkedet. Dialog forut for utforming av konkurransegrunnlag og velvillige svar på spørsmål før anbudsfrist er eksempler.

Stor nytte av NHO
Ruud er med i NHOs tverrfaglige brukerforum for offentlige anskaffelser. Både det og den løpende kontakten med sin medlemsorganisasjon, NHO Service, har hun hatt stor nytte av. Økt kunnskap og innsikt gir henne bedre muligheter til å ivareta bedriften når det er konkurranse om oppdrag. Hennes engasjement og interesse for offentlige anskaffelser har også ført Ruud i kontakt med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), som er det offentliges «kunnskapsbank» innenfor dette fagområde.

- Vi har hatt stor og god hjelp fra NHO og NHO Service, fastslår Mjøllner. Hun nevner konkrete eksempler, blant annet der en stor kommunes konkurransegrunnlag i betydelig grad ble rettet opp slik at konkurransen ble vesentlig mer interessant for Østlandske Rengjøring og bransjen for øvrig.

Hun trekker også frem møtet brukerforumet hadde med Stortingets næringskomite, der NHO la fram en punktvis liste med forbedringskrav i regelverket for offentlige anskaffelser. Det gav mulighet til å være med og påvirke de som beslutter utforming av rammevilkårene for konkurranser om offentlige oppdrag. - Verdifull erfaring og stor nytte, ifølge Ruud, som tilføyer at noe slikt hadde de ikke hatt mulighet for uten NHO.

Viktigste kampsaker fremover
- Hva er det viktigste NHO bør arbeide med i tiden fremover?

- Ny handlingsplan for offentlige anskaffelser og KOFA må få myndighet med bindende virkning, er blant noen av de viktige sakene fremover, svarer Ruud, og fortsetter:

- Viktig å sette fokus på at de offentlige innkjøperne har dialog med markedet. Det gir grunnlag for et best mulig kjøp. Dialogkonferanser forut for endring utforming av konkurransegrunnlag er svært nyttig, men foreløpig ikke utbredt nok. I tillegg vil det være et godt verktøy i kampen mot de useriøse i bransjen å legge mer vekt på kvalitet, og mindre vekt på pris, ved tildeling av kontrakter.

Ruud trekker fram et eksempel: Prising av det administrative arbeidet i forbindelse med kontraktsoppfølging. Slikt koster tid og penger, og må prises inn. De som ikke priser inn slikt, leverer da lavere pristilbud, men kan komme til å gå på en økonomisk smell underveis i kontraktsperioden. Da blir det lett dyrere enn ventet for oppdragsgiver med mye ressursbruk på oppfølgingen av renholdet, som dermed ikke kan sies å ha gjort et godt kjøp.

- Forenkling er i gang, men det er langt mer å hente, ikke minst når det gjelder ulike typer attester. Vi savner et register der alle attester og erklæringer ligger inne og er tilgjengelig for nedlastning, sier hun. Det skal nå åpnes for konkurranser med forhandlinger, og det er positivt slik at vi får en dialog. Ved konkurranser med forhandlinger må vi vite på forhånd, hvor mange leverandører som tas inn til forhandling. Forutsigbarhet og etterprøvbarhet av konkurransen er viktig fremhever Ruud.

Opplever solid Vaskevekst

ASC Østlandske Rengjøring AS på Strømmen har brutt 100-millionersgrensen.

http://www.rb.no/naringsliv/article6826311.ece


FN GLOBAL COMPACT
Vi har sluttett oss til FN Global Compact
og støtter deres arbeid mot barnearbeid, tvangsarbeid og korrupsjon.
Prinsippene i Global Compact er basert på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, FNs arbeidsorganisasjons kjernekonvensjon (ILO), Rio-prinsippene om miljø og bærekraftig utvikling og FN-konvensjonen mot korrupsjon. De 10 prisnsippene er:

Menneskerettigheter
1.
Bedriften skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
2. påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene

Standarder for arbeidslivet
3. Bedriften skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at rette til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis.
4. sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,
5. sikre at barenarbeid reelt avskaffes, og
6. sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes

Miljø
7. Bedriften skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer
8. ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og
9. opptre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi

Bekjempelse av korrupsjon
10. Bedriften skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.


Godkjenningsordningen fra Arbeidstilsynet

Vi er godkjent etter forskriften 2012-05-08 nr. 408 om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester. Godkjenningsordningen har krav om at alle arbeidstakere i godkjente renholdsvirksomheter skal bære ID-kort på jobben.

  • Fra 1. desember 2012 er det ulovlig å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke står oppført i registeret.
  • Det er lovlig å kjøpe renholdstjenester fra renholdsvirksomhet som har sin søknad «under behandling». Dette gjelder også etter 1. desember 2012

Fredag 30. november hadde vi besøk av Arbeidsminister Anniken Huitfeldt på Ekeberg skol i forbindelse med godkjenningsordningen. Se innslaget her: http://www.tv2.no/play/nyheter/innenriks/vil-fjerne-smusset-i-renholdsbransjen-682653.html
Her var våre servicemedarbeidere, Muhammer Can og Walter Mina, i ivrig samtale med Anniken.