HMS

Overordnet mål for HMS

Mennesket er den viktigste ressursen i arbeidslivet, og god helse er viktig. Virksomheten vil derfor gjennom et HMS-system forebygge ulykker og helseskader, og skape trivsel på arbeidsplassen. Dette skal skje ved at sikkerhet og arbeidsmiljø planlegges og prioriteres på lik linje med produksjon, teknikk og økonomi.

Konkret mål for HMS

For å fremme faglig og personlig utvikling skal hver av de ansatte i år ha mulighet for å gå på kurs på et selvvalgt tema for å bedre arbeidsutførelsen.

Vår øverste ledelse har fattet beslutning om følgende miljøpolitikk:

  • "Ledelsen i ØR skal tilrettelegge for og gjennomføre virksomheten med minst mulig negativ miljøpåvirkning.
  • Med aktiv kretsløpstenking og personalpolitikk jobber vi for et sikrere og sunnere miljø for våre ansatte og de fysiske områder hvor vi har vår virksomhet.
  • Alle medarbeidere plikter å forebygge negativ miljøpåvirkning så godt de kan og delta i alle forbedringstiltak.

Hvert år skal ledelsen kontrollere siste års planer og resultater samt sette nye mål og handlingsplaner for kommende periode